Р Е Ш Е Н И Е №221 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за трансформация на спортна зала „Хебър”, гр. Пазарджик в сграда с близко до нулево потребление на енергия“

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

221

от 28 октомври 2021 година, взето с Протокол №11

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за трансформация на спортна зала „Хебър”, гр. Пазарджик в сграда с близко до нулево потребление на енергия“ по Процедура „Енергийна ефективност в сгради” по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ” на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с изискванията на Програма „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ” на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021.

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Дава съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за трансформация на спортна зала „Хебър”, гр. Пазарджик, в сграда с близко до нулево потребление на енергия” по Процедура „Енергийна ефективност в сгради” по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ” на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021.;

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да вземе всички необходими мерки и решения в границите на своите правомощия, относно подготовката на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 Поименно гласуване

 Изтегли оригинала

 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 ноември 2021 - 12:19:17