П Р О Т О К О Л №9 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 30 юли 2021 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №9

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 30 юли 2021 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

 

Присъстваха:

От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева.

От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.

От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

Отсъстваха общинските съветници Валентина Кайтазова и Стоян Траянов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Предложения по дневния ред нямаше. С 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2021 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

2. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

3. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Ивайло, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

4.Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930” в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

5. Изменение и допълнение на Решение №77/28.04.2021 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик, относно разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

 

6. Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2021/2022 година.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.486 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

8. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.25.25 по КККР на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

9. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 55556.45.12 по КККР на земеделската територия на село Паталеница.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

10.Изработване на ПУП-изменение на ПР относно улица с о.т. 71-72 и УПИ VІ-74, VІІ-74, V-178 и І-Общ. в кв. 24 и УПИ І-73 в кв. 26 по плана на с. Ляхово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

11. Изработване на проект на ПУП-изменение на ПР за УПИ 112009, За производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа в землището на с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

12. Разрешение за изработване на ПУП-изменение на ПР за улица с о.т. о.т. 61А-20А и прилежащите към нея УПИ в кв. 13 по плана на с. Мокрище.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

13. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, за ПИ 78570.6.43, начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността Стърчи крак по КККР на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

                           

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.95.40 в местност Пасището по КККР на землището на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землище с. Сбор до границата на урбанизираната територия на селото.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

18. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

19. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Изпълнителна агенция по околната среда на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.508.9009, с площ 30 кв.м, разположен в близост до южния бряг на река Марица.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

20. Съгласие за изменение на КККР на с. Црънча, като поземлен имот с идентификатор 78570.149.21, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – дере, се разделя на два проектни имота.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

21. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, за отдаване под наем с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно положение, продажба на закуски и безалкохолни напитки на учащите и лекарски кабинети.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

22. Отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по КККР на с. Юнаците – публична общинска собственост.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

23. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2021 година.

 

24. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2021 година.

 

По първа точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2021 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Благо Солов, г-жа Лиляна Мърхова. Предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №161/ се прие с 26 гласа – за, против – 10, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №162/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Ивайло, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №163/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930” в с. Главиница, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №164/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Изменение и допълнение на Решение №77/28.04.2021 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик, относно разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №165/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8.

 

По шеста точка: Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2021/2022 година, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №166/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.10.486 в местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №167/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По осма точка: Изработване на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 55556.25.25 по КККР на с. Паталеница, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №168/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Изработване на проект на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 55556.45.12 по КККР на земеделската територия на село Паталеница, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №169/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Изработване на ПУП-изменение на ПР относно улица с о.т. 71-72 и УПИ VІ-74, VІІ-74, V-178 и І-Общ. в кв. 24 и УПИ І-73 в кв. 26 по плана на с. Ляхово, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров. Предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №170/ се прие с 27 гласа – за, против – 4, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Изработване на проект на ПУП-изменение на ПР за УПИ 112009, За производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа в землището на с. Сбор, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №171/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

 

По дванадесета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-изменение на ПР за улица с о.т. о.т. 61А-20А и прилежащите към нея УПИ в кв. 13 по плана на с. Мокрище, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №172/ се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 2.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, за ПИ 78570.6.43, начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността Стърчи крак по КККР на с. Црънча, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №173/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №174/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.95.40 в местност Пасището по КККР на землището на с. Сарая, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №175/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин в землището на гр. Пазарджик, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №176/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землище с. Сбор до границата на урбанизираната територия на селото, докладва инж. Виргиния Вълкова – началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №177/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Синитово и с. Черногорово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №178/  се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Изпълнителна агенция по околната среда на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.508.9009, с площ 30 кв.м, разположен в близост до южния бряг на река Марица, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №179/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Съгласие за изменение на КККР на с. Црънча, като поземлен имот с идентификатор 78570.149.21, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – дере, се разделя на два проектни имота, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №180/  се прие с 30 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и първа точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, за отдаване под наем с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно положение, продажба на закуски и безалкохолни напитки на учащите и лекарски кабинети, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №181/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и втора точка: Отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по КККР на с. Юнаците – публична общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №182/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Двадесет и трета и двадесет и четвърта точки бяха за сведение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

петък 06 август 2021 - 13:18:51