Р Е Ш Е Н И Е №181 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, община Пазарджик, за отдаване под наем

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

181

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно социално положение, продажба на закуски и безалкохолни напитки на учащите и лекарски кабинети.

 

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване социалния живот на хората в неравностойно социално положение, придобиването от тях на елементарни трудови умения и навици и подобряване здравословното хранене на учащите и здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, а именно:

  1. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща две помещения с отделен вход с обща площ 80,00 кв. м /осемдесет квадратни метра/, находящи се на приземния етаж /сутерена/ в западната част на двуетажна масивна сграда със сутерен под цялата сграда и открити стълби от източната страна до входа на първия етаж, бетонова рампа от западната страна, с плосък покрив, с начин на трайно ползване – за обект, комплекс за култура и изкуство, използвана за библиотека, с идентификатор 55155.505.1153.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1153, УПИ Х – библиотека, кв. 84 А по плана на гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” № 1, актувана с Акт за публична общинска собственост № 287/27.11.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 10543/02.12.2013 г., том 38, № 135 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – организиране на дейности, свързани с трудотерапия за лица в неравностойно социално положение, при начална месечна наемна цена без ДДС – 5,00 лв. /пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  2. Част от имот – публична общинска собственост, а именно едно помещение с площ 30.00 кв. м /тридесет квадратни метра/, представляващо част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.501.1313.5, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1313, съставляващ УПИ І – училище /училище „Проф. Ив. Батаклиев”/, в кв. 270 А по плана на гр. Пазарджик, ул. „К. Величков”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 439/29.11.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 1066/07.03.2005 г., том ІІ, № 45 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – ул. „Червен Стоян”, изток – ул. „Екзарх Йосиф”, юг – училищен двор, запад – помещение, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки на учащите, при начална месечна наемна цена без ДДС – 72.00 лв. /седемдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  3. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 28,70 кв. м /двадесет и осем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение – лекарски кабинет, ½ ид.ч. от чакалня, ½ ид. ч. от манипулационна и ½ ид. ч. от санитарен възел, находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда, монолитно строителство – здравен дом, с идентификатор 53285.501.653.1, построена в поземлен имот с идентификатор 53285.501.653, УПИ ІV – услуги, в кв. 40 по плана на с. Овчеполци, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 4649/20.07.2005 г., том V, № 150 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: изток – чакалня, юг – складово помещение на здравната служба, запад – двор, детска градина, север – стоматологичен кабинет, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС –50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  4. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44,60 кв. м /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, а именно: три помещения – лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел, находящи се в едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 78056.501.3074.1, построена в поземлен имот с идентификатор 78056.501.3074, УПИ VІ – кметство и здравен пункт, в кв. 10 по плана на с. Цар Асен, актуван с Акт за публична общинска собственост № 6/02.04.2003 г., вписан в дв. вх. рег. № 1320/04.04.2003 г., том ІІ, № 198 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: североизток – двор и улица, югоизток – външно стълбище, двор и улица, северозапад – двор и УПИ V – църква, югозапад – склад и коридор на кметството, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  5. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 44,60 кв.м /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, а именно: две помещения – лекарски кабинет, женска и детска консултация и ½ ид.ч. от чакалня, находящи се на втория етаж в триетажна административна сграда – кметство и здравна служба, построена в поземлен имот с идентификатор 63032.97.110, ПИ № 000743 в м. Горни ливади по плана за земеразделяне на с. Росен, актувана с Акт за публична общинска собственост № 25/09.08.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 5069/23.08.2005 г., том V, № 237 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: изток – сграда в ПИ 000742, юг – двор, запад – ПИ 501, север – ПИ 180, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 

 

 

 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 13:12:06