Р Е Ш Е Н И Е №176 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло ... гр. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

176

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и по повод заявление с вх. №УТ-859-002/21.04.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Трасето започва от сектор „разпределително поле“ в съществуващо електромерно табло /монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.10.118/, присъединено от извод „А“ на БКТП „Ленд“, насочва се на югоизток като се разполага в ПИ с идентификатор 55155.10.3 – НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път” и продължава в същата посока до достигането на ново електромерно табло, монтирано на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен. Дължината на електропровода е около 8 м – общинска собственост, засегнатата площ е около 22 кв. м – общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл. 125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 12:31:34