Р Е Ш Е Н И Е №175 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65437.95.40, в местност Пасището по КККР на землището на с. Сарая

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

175

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65437.95.40, в местност Пасището по КККР на землището на с. Сарая.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.95.40, в местност Пасището по КККР на землище с. Сарая, с оглед обособяване на УПИ ІІ-40, с отреждане „Фотоволтаична централа“ за имота и ситуиране на свободно стоящо застрояване при устройствена зона Предимно производствена (Пп), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 12:25:24