Р Е Ш Е Н И Е №172 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за улица с о.т. о.т. 61А-20А и прилежащите към нея УПИ в кв. 13 по плана на с. Мокрище

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

172

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за улица с о.т. о.т. 61А-20А и прилежащите към нея УПИ в кв. 13 по плана на с. Мокрище.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Към настоящия момент, улица с о.т. о.т. 61А-20А не е проведена на място. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и  чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2, във връзка с ал. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава изработването на ПУП - Изменение на план за регулация в обхват улица с о.т. о.т. 61А-20А и прилежащите към нея УПИ в кв. 13 по плана на с. Мокрище, с оглед заличаване на улицата и промяна в конфигурацията на вътрешните и уличните регулационни линии на прилежащите ѝ УПИ по имотните им граници, както и на отрежданията им за съответните имоти от кадастралната карта, съгласно предложението за ПУП – изменение на ПР.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

28

3

2

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 12:01:26