Р Е Ш Е Н И Е №162 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

162

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

         ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 226 от Търговския закон, чл.16 от Закона за публичните предприятия и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

         І. Упълномощава  г-н Златко Митрев да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.08.2021 г. от 11.00 часа в административната сграда на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, (Управление), ул. „Болнична” №15. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 07.09.2021 от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал, като определя дневен ред на извънредното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик” АД, както следва:

         ІІ. По т. 1: Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия състав: Тодор Юнаков, Красимир Темнилов и Иван Станоев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Тодор Юнаков, Красимир Темнилов и Иван Станоев.

ІІІ. По т. 2: Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите.        

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

ІV. По т. 3: Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. /ППЗПП/.

  1. По т. 4: Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към  чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1 към писмо с изх.№20-14-28/14.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България:

Решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП за намаляване стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменяне на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както следва:

  1. стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.;
  2. стойност на една бална единица по чл. 56, аз. 3 от ППЗПП в размер на 0,5 от 450 лв.;
  3. замяна на показател №4 „Изменение на финансовия резултат”, от Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал” с критерии за определяне на бална единица, както следва:

 

 

Показател

 

Критерии

Бални единици

4.

Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и

средносписъчния брой персонал

4.1.

до 1%

0

4.2

от 1% до 3%

1

4.3.

от 3% до 5%

1.5

4.4.

над 5%

2

  1. замяна на показател №5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл „Здравеопазване“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

 

 

Показател

 

Критерии

Бални единици

5.

„Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор,

за отрасъл "Здравеопазване“.

5.1

нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД не са достигнати

0

5.2

нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложени в КТД са достигнати

2

 

 

VІ. По т. 5: Разходване на паричните средства, получени от „МБАЛ-Пазарджик“ АД от разпоредителна сделка с  поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1381, ведно с разположените в него: сграда с идентификатор 55155.503.1381.1, сграда с идентификатор 55155.503.1381.2, сграда с идентификатор 55155.503.1381.3  в размер на 369 490 лева /триста шестдесет и девет хиляди четиристотин и деветдесет лева/ и разходване на паричните средства, получени от разпоредителна сделка с поземлен имот с идентификатор 55155. 503.1382 в общ размер на 76 780 /седемдесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева/, съгласно чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, както и писмо с изх.№03-08-2027/10.12.2020г. на Министерство на здравеопазването

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие разходването на постъпилите парични средства по сметка на „МБАЛ-Пазарджик“ АД в размер на  446 270 лева /четиристотин четиридесет и шест хиляди двеста и седемдесет лева/ от разпоредителна сделка на обособени части от недвижими имоти, собственост на лечебното заведение, да се разходват съгласно  чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол: паричните средства остават в собственост на „МБАЛ-Пазарджик“ АД и могат да се ползват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност след разрешение на собственика на капитала, а именно: за закупуване на нови медицински апарати за нуждите на Акушеро-гинекологично отделение“, „Кардиологично отделение“, „Нефрологично отделение с диализна структура“ и „Неонатологично отделение“, както следва:

        - нов 4D ехографски апарат за нуждите на „Акушеро-гинекологично отделение“ към „МБАЛ-Пазарджик“ АД в размер на 116 000 лева без ДДС.

       - нов ЕхоКГ апарат за нуждите на „Кардиологично отделение“ към „МБАЛ-Пазарджик“АД  в размер на 85 000 лева без ДДС.

         - 6 /шест/ нови апарати за хемодиализа за нуждите на „Нефрологично отделение с диализна структура отделение“ към „МБАЛ-Пазарджик“АД в размер на 126 000 лева без ДДС.

         - 4 /четири/ нови инкубатора /кувьоза/ за интензивен сектор при „Неонатологично отделение“  към „МБАЛ-Пазарджик“ АД в размер на 62 000 лева без ДДС.

        Закупуването на новите медицински апарати ще се предхожда от провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 10:24:14