Р Е Ш Е Н И Е №89

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№89

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица”, по КККР на землище гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-1149/10.04.2020 г. от „Посейдон инвест” ООД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица”, по КККР на землище гр. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на подземен електропровод, започващо от нов СБ стълб, предвиден за вграждане в участъка между стълб № 11/25 и стълб № 11/26, извод СН „Звъничево”, подстанция „Септемврийци”, в обхвата на ПИ с идентификатор 55155.6.82 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, като се разполага в него и се насочва в посока югозапад. След около 260м достига до ПИ с идентификатор 55155.5.48 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път и се установява в него в посока югозапад до достигане на ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен.
Дължината на електропровода е около 556 м – общинска публична собственост, засегната площ е 1111 кв.м – общинска публична собственост.


ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

   

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00