Р Е Ш Е Н И Е №161 от 30 юли 2021 година ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2021 година.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

161

от 30 юли 2021 година, взето с Протокол №9

 

 

       ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2021 година.

 

                        

         Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на  Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 24, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема актуализацията на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2021 г., съгласно Приложения №  1,  2  и  3.

 

  1. Утвърждава актуализирания поименен списък за инвестиции през 2021 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни приходи и преходен остатък, съгласно Приложение №4 и Приложение №9.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

26

10

0

 

 Поименно гласуване

 Докладна записка

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 06 август 2021 - 10:11:52