Р Е Ш Е Н И Е №156 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в ОУ „Любен Каравелов” – Пазарджик, за отдаване под наем

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

156

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в ОУ „Любен Каравелов” – Пазарджик, за отдаване под наем.

 

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на обслужването и здравословното хранене на учащите, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 32.00 кв. м. /тридесет и два квадратни метра/, представляващ две помещения – част от кухненския блок на ОУ „Л. Каравелов”, находящи се на първия етаж в четириетажна масивна сграда с три входа с идентификатор 55155.505.721.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.721, съставляващ неурегулиран поземлен имот пл. № 10256, попадащ в УПИ ІІ – училище, в кв. 80 по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 356/04.07.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 2036/11.04.2005 г., том ІІІ, № 87 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: север – двор и ул. „П. Волов”, изток – ученическа столова, юг – двор, запад – други помещения на кухненския блок, с предназначение – производство и продажба на кулинарни изделия на учащите, при начална месечна наемна цена без ДДС – 60.00 лв. /шестдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотът, описан в т. І,  да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:32:19