Р Е Ш Е Н И Е №90

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№90

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване  на  ПУП-ПРЗ за ПИ 15028.10.18 в местността „Шеолу” по КК на землището на с. Главиница, за включване на същия в строителните граници на населеното място.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 1от ЗУТ и чл. 38, ал. 1 от ППЗОЗЗ

Р Е Ш И:


    ОДОБРЯВА задание за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15028.10.18 в местността „Шеолу” по КК на землището на с.  Главиница, за включване на същия в строителните граници на населеното място.
РАЗРЕШАВА изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15028.10.18 в местността „Шеолу” по КК на землището на с. Главиница, с оглед за имота да се обособи УПИ I-18 в кв. 67 и същият да се включи в строителните граници на населеното място.
Транспортното обслужване на имота е предвидено от ПИ 15028.11.206 (общински полски път), част от който е проектиран като улица.
С плана за застрояване  се предвижда свободно стоящо застрояване при устройствени показатели отговарящи на изискванията за Жилищна зона с малка височина „Жм”, съгласно Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и УЗ.

-    В проекта за ПУП-ПРЗ да се запазят улиците по отменения регулационен план;
-    С проекта за ПУП-ПРЗ, да се представи и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
-    Проектът за ПУП-ПРЗ, да се представи и в цифров вид, в CAD формат върху технически носител.


 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00