Р Е Ш Е Н И Е №152 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

152

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и  ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Десислав Лещаров, ЕГН ……, с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, едно, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.04.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Ясен“ № 22, площ: 330 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 3806, при съседи: 55155.502.1648, 55155.502.1139, 55155.502.1664, 55155.502.1751, 55155.502.2277, 55155.502.1653, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.502.1138.1: застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 55155.502.1138.2: застроена площ 42 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 35/330 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 6016/19.05.2021 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3958 на 28.05.2021 г., том 14, Акт № 65 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, а останалата част от поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, е собственост на Десислав Лещаров по нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан във вх. рег. под № 703/07.03.2002 г., акт № 102, т. II, н. д. № 419/2002 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.

Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик се получава от Десислав Лещаров, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 2 870,00 лева (две хиляди осемстотин и седемдесет лева).    

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

30

2

5

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:05:54