Р Е Ш Е Н И Е №151 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

151

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        

Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.670.1.25 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, седем, нула, точка, едно, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 04.12.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. “ХРИСТО БОТЕВ”, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.505.670.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.670, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 58,51 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 24 с площ 2,93 кв.м. (два квадратни метра и деветдесет и три квадратни сантиметра) и 3,2794% (10,20 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5855/09.11.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 7417 на 12.11.2020 г., том 26, № 131 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 11 330,28 лева (единадесет хиляди триста и тридесет лева и двадесет и осем стотинки) на наемателя Елена Янкова по повод заявление вх. № 44-1618/11.05.2021 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1367.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, шест, седем, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 27.05.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.502.1367.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1367, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 41,57 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 17 с площ 3,21 кв.м. (три квадратни метра и двадесет и един квадратни сантиметра) и 1,346% (4,48 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1395/28.05.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 2681 на 03.06.2009 г., том IX, № 167 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 7 866,60 лева (седем хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки) на наемателя Найденчо Веселинов по повод заявление вх. № 44-1712/19.05.2021 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.669.1.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, шест, девет, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 10.04.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. “ХРИСТО БОТЕВ”, който се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 55155.505.669.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.669, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 58,44 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 12 с площ 2,60 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра) и 3,3839% (10,53 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5383/20.03.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1921 на 22.03.2019 г., том 7, Акт № 28 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 11 006,64 лева (единадесет хиляди и шест лева и шестдесет и четири стотинки) на наемателя Серафим Иванов по повод заявление вх. № 44-1765/20.05.2021 г.

 

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

28

4

6

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:03:38