Р Е Ш Е Н И Е №149 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

149

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 година.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С актуализацията на Годишната програма ще се осигури бюджета в приходната му част.

Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

Приема предложената актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 година.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

28

2

6

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

ПРИЛОЖЕНИЕ >>>

понеделник 05 юли 2021 - 12:59:23