Р Е Ш Е Н И Е №145 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и промяна предназначението

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

145

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод заявление с вх. №УТ-166-003/25.03.2021 г. от „Стамболи 2017” ООД, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на път I-8 „Пазарджик-Пловдив” при км 198+000 дясно и се проектира забавителен и ускорителен шлюз за сметка на обхвата на пътя, като входът на обекта е при км 197+950 дясно, а изходът – при км 198+050 дясно. След което трасето пресича последователно ПИ с идентификатор 46749.148.136 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 46749.148.137 – НТП напоителен канал чрез премостване, ПИ с идентификатор 46749.148.88 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път за осъществяването на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:41:04