Р Е Ш Е Н И Е №144 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на проект за ПУП – изменение ПР, с което уличната регулационна линия УПИ VII-720 в кв. 71 по план

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

144

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на проект за ПУП – изменение ПР, с  което уличната регулационна линия УПИ VII-720 в кв. 71 по плана на село Пищигово към улица с о.т.184-215 да се промени по границите на имот с идентификатор 56561.502.720 по кадастралната карта.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди изложените в предложението на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.

 

  1. Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на проект за ПУП – изменение ПР, с което уличната регулационна линия УПИ VII-720 в кв. 71 по плана на село Пищигово към улица с о.т.184-215 да се промени по границите на имот с идентификатор 56561.502.720 по кадастралната карта.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:39:14