Р Е Ш Е Н И Е №143 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на проект за изменение на ПУП на село Огняново относно с улица с о.т.114-113-112.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

143

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на проект за изменение на ПУП на село Огняново относно с улица с о.т.114-113-112.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди изложените в предложението на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124а, ал. 1, чл.124б, ал.1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125, ал. ЗУТ.

 

  1. Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на проект за изменение на ПУП на село Огняново относно с улица с о.т.114-113-112.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:32:59