Р Е Ш Е Н И Е №139 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642 по КККР на земеделска

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

139

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642 по КККР на земеделска територия на землището на село Драгор, местност Татар Екин, до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин на същото землище.

           Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-1370/13.04.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, КЕЦ Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

                                                         Р Е Ш И:

 

І. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІІ. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642 по КККР на земеделска територия на землището на село Драгор, местност Татар Екин, до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин на същото землище, преминаващо през имот, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия НН /ниско напрежение/. Проектното трасе на електропровода да започне от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642 по КККР на земеделска територия на землището на село Драгор, местност Татар Екин, до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин на същото землище.

Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 77 м. Предвидената за сервитут площ по дължината на трасето от общинския път – имот с идентификатор 23457.14.9 е 155 кв. м.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

     

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:20:06