Р Е Ш Е Н И Е №133 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.41.119 в местност Синана по КККР на с. Добровница.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

133

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.41.119  в местност  Синана по КККР на с. Добровница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.41.119 в местност Синана по КККР на с. Добровница.

 

  1. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.41.119 в местност Синана по КККР на с. Добровница, с оглед за имота да се обособи УПИ ІІІ-119, с отреждане „За производствена и складова дейност“, като регулационната линия по границата с ПИ 21556.41.82 (селскостопански път) се разполага на 2,00 метра навътре в имота, за бъдещо разширение на обслужващия път.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Предимно производствена устройствена зона (Пп), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

 

  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 11:39:22