Р Е Ш Е Н И Е №129 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: ПУП-Изменение на ПР в обхват УПИ V-9107, УПИ VI-9102, УПИ VII-9103, УПИ VIII-9104, УПИ IX-9105, УПИ X-9106, УПИ XI-9107, УПИ XII-9108, УПИ XIII-9109, УПИ XIV-9110, УПИ XV-9111, УПИ XXVI-9126, УПИ XX

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

129

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

ОТНОСНО: ПУП-Изменение на ПР в обхват УПИ V-9107, УПИ VI-9102, УПИ VII-9103, УПИ VIII-9104, УПИ IX-9105, УПИ X-9106, УПИ XI-9107, УПИ XII-9108, УПИ XIII-9109, УПИ XIV-9110, УПИ XV-9111, УПИ XXVI-9126, УПИ XXVIII-9127 и УПИ XXIX-9128 в кв. 148 и улици с о.т. 725-756-755-759-760-761 и о.т. 721б-194а-762б по действащия план на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1 и чл. 134, ал.2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР в обхват УПИ V-9107, УПИ VI-9102, УПИ VII-9103, УПИ VIII-9104, УПИ IX-9105, УПИ X-9106, УПИ XI-9107, УПИ XII-9108, УПИ XIII-9109, УПИ XIV-9110, УПИ XV-9111, УПИ XXVI-9126, УПИ XXVIII-9127 и УПИ XXIX-9128 в кв. 148 и улици с о.т. 725-756-755-759-760-761 и о.т. 721б-194а-762б по действащия план на гр. Пазарджик.
  2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР в обхват УПИ V-9107, УПИ VI-9102, УПИ VII-9103, УПИ VIII-9104, УПИ IX-9105, УПИ X-9106, УПИ XI-9107, УПИ XII-9108, УПИ XIII-9109, УПИ XIV-9110, УПИ XV-9111, УПИ XXVI-9126, УПИ XXVIII-9127 и УПИ XXIX-9128 в кв. 148 и улици с о.т. 725-756-755-759-760-761 и о.т. 721б-194а-762б по действащия план на гр. Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик


Оригинал на документа >>>

понеделник 05 юли 2021 - 11:12:07