Р Е Ш Е Н И Е №128 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев“ – Пазарджик” ЕООД

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

128

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев“ – Пазарджик” ЕООД, ЕИК: 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, представлявано от д-р Костадинка Сотирова – ВрИД управител.

 

         Ежегодно до 30-то число на месец юни, след приключване на предходната финансовата година, Общинският съвет е длъжен да разгледа Годишните финансови отчети на общинските дружества с ограничена отговорност със 100% общинско участие. Внесено e предложение и проект за решение от Кмета на Общината за приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Специализирана болница за  активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Д-р Никола Пенчев – Пазарджик” ЕООД, ЕИК: 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик,  ул. „Болнична” №15, представлявано д-р Костадинка Сотирова – ВрИД управител.

         Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 19, ал. 1, т. 3 и т.5 и чл. 61, ал. 2 от Наредба за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества,  след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Д-р Никола Пенчев – Пазарджик” ЕООД, ЕИК: 000349201, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №15, представлявано д-р Костадинка Сотирова – ВрИД управител.
  2. Счетоводната печалба в размер на 68 808,61 лева остава неразпределена за текущата 2021 г.

 

  1. Освобождава Управителя д-р Румен Аврамов от отговорност за дейността му през 2020 г.

 

  1. За постигнати добри резултати в управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Пазарджик” – ЕООД, гр. Пазарджик, Общински съвет – Пазарджик награждава Управителя д-р Румен Аврамов с 1 (една) месечна работна заплата, определена в размер на 70% от месечното брутно възнаграждение на Кмета на Общината.

 

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

41

41

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа >>>

понеделник 05 юли 2021 - 11:08:19