Р Е Ш Е Н И Е №93

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№93

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа”, землище с. Сбор, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа”, землище с. Сбор, общ. Пазарджик.
Трасето започва от възлова станция, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1 – НТП за електроенергийно производство, насочва се на изток, като преминава през ПИ с идентификатор 65468.115.8 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и навлиза в ПИ с идентификатор 65468.115.6 – НТП за енергийно производство, след което чупи на югоизток и продължава до достигането на съществуващо трасе на въздушна кабелна линия 110кV „Бъта-Априлци”. Част от трасето преминава през ПИ с идентификатор 65468.115.7 – НТП водно течение, река, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00