П Р О Т О К О Л №7 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 27 май 2021 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

П Р О Т О К О Л  №7

 от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 27 май 2021 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

  

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Стоян Траянов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

  1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
  2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

 

Отсъстваха общинските съветници Иван Панайотов, Валентина Кайтазова.

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

         Предложения по дневния ред нямаше. С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  

  1. Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 15.06.2021 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината.

 Вземане на решение за управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

  1. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

 Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1947” в с. Мирянци, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

 Поставяне на паметник в чест на големия български художник Никола Манев.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Ляхово и Хаджиево.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 3351-3358 по плана на гр. Пазарджик и УПИ І-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 317 по плана на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.415 по КККР на с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.52.12 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с проектен идентификатор 55155.503.1529 по КККР на гр. Пазарджик с начин на трайно ползване – за второстепенна улица.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56561.270.91 по КККР на с. Пищигово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Даване съгласие за изменение на КККР на с. Юнаците, като поземлен имот с идентификатор 86074.43.30 се разделя на два проектни имота и промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.43.40.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мало Конаре, Алеко Константиново и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, аптека, клуб на ловно-рибарско дружество и стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 Анализ за постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 1 януари 2021 г. до 30 април 2021 г.

 Питания.

 По първа точка: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 15.06.2021 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по първа точка /Решение №108/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 По втора точка: Вземане на решение за управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” –  Пазарджик” ЕООД, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №109/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По трета точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №110/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По четвърта точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №111/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По пета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1947” в с. Мирянци, община Пазарджик” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ.  Пояснение направи г-н Тодор Попов. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №112/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По шеста точка: Поставяне на паметник в чест на големия български художник Никола Манев, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Пояснение направи г-н Тодор Попов. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №113/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 По седма точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Ляхово и Хаджиево, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №114/ се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По осма точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №115/ се прие с 28 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 По девета точка: Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 3351-3358 по плана на гр. Пазарджик и УПИ І-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 317 по плана на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №116/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По десета точка: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.415 по КККР на с. Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №117/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По единадесета точка: Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.52.12 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №118/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По дванадесета точка:  Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с проектен идентификатор 55155.503.1529 по КККР на гр. Пазарджик с начин на трайно ползване – за второстепенна улица, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №119/ се прие с 34 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По тринадесета точка: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56561.270.91 по КККР на с. Пищигово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №120/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По четиринадесета точка: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №121/  се прие с 31 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По петнадесета точка: Даване съгласие за изменение на КККР на с. Юнаците, като поземлен имот с идентификатор 86074.43.30 се разделя на два проектни имота и промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.43.40, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №122/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 7.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По шестнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.672 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №123/  се прие с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 6.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По седемнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с проектен идентификатор 55155.501.1552 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.

Решението по седемнадесета точка /Решение №124/  се прие с 34 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 По осемнадесета точка: Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мало Конаре, Алеко Константиново и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, аптека, клуб на ловно-рибарско дружество и стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №125/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 Деветнадесета точка беше за сведение.

 По двадесета точка питания към кмета на общината отправиха г-жа Велина Петкова, г-н Благо Солов и г-н Атанас Шопов.

 Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

  

Съставил протокола:

Дона Терзийска

 ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

 

  

четвъртък 03 юни 2021 - 12:48:51