Р Е Ш Е Н И Е №125 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мало Конаре, Алеко Константиново и Паталеница, община Пазарджик,за отдаване под наем

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№125
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мало Конаре, Алеко Константиново и Паталеница, община Пазарджик,за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, аптека, клуб на ловно-рибарско дружество и стоматологичен кабинет.

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното и социалното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, а именно:
1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 54,64 кв. м. /петдесет и четири цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 16,20 кв. м., второ помещение /манипулационна/ с площ 16,34 кв. м., 1/2 ид. ч. от чакалня с площ 35,80 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 8,40 кв.м., находящи се в едноетажна полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 19 по плана на с. Звъничево, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., при съседи на помещенията: север – празно помещение, коридор и санитарен възел, изток – двор и улица, юг – стоматологичен кабинет и двор, запад – чакалня, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 66,00 лв. /шестдесет и шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 48,00 кв. м. /четиридесет и осем квадратни метра/, находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХХІ – Битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещението: север – лекарски кабинет, изток – парцел ХХІ, юг – стълбище, запад – улица, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Едноетажна масивна сграда – публична общинска собственост, състояща се от три броя помещения и коридор, със застроена площ 66,56 кв. м. /шестдесет и шест цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра/, построена в УПИ І – кметство, в кв. 4 по плана на с. Мало Конаре, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 30/09.10.2002 г., вписан в дв. вх. рег. № 3628/16.10.2002 г., том VІ, № 128 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – клуб на ловно-рибарско дружество, при начална месечна наемна цена без ДДС – 5,00 лв. /пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 38,90 кв. м. /тридесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 16,40 кв. м., стерилизационна с площ 4,10 кв.м., 1/2 ид.ч. от чакалня с площ 30,60 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,20 кв. м., находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІІ – общ. център, в кв. 57 по плана на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/10.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 80,00 лв. /осемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
5. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 50.13 кв.м. /петдесет цяло и тринадесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 20.00 кв.м., склад с площ 22.61 км.м., ½ ид.ч. от коридор с площ 4.34 кв.м., санитарен възел с площ 5.35 кв.м., находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда с избен етаж, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 49 по плана на с. Паталеница, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/23.05.2000 г., при съседи на помещенията: изток – манипулационна и фоайе, запад – библиотека, север – двор, юг – лекарски кабинет, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 95,00 лв. /деветдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:42:53