Р Е Ш Е Н И Е №121 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлени имоти с идентификатори 65468.107.4, 65468.109.13, 65468.114.13, 65468.112.12, 65468.113.38, 65468.113.39 и 65468.57.26 по КККР на с. Сбор, община

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№121
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлени имоти с идентификатори 65468.107.4, 65468.109.13, 65468.114.13, 65468.112.12, 65468.113.38, 65468.113.39 и 65468.57.26 по КККР на с. Сбор, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно. Промяната на начина на трайно ползване на имотите, както и последващо разпореждане с тях, няма да наруши или ограничи правото на ползване и обслужване на поземлени имоти, собственост на други юридически или физически лица.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя” на следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 65468.107.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, седем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, площ: 1605 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000087, съседи: 65468.112.5, 65468.112.16, 65468.115.13, 65468.107.1, 65468.107.2.
2. Поземлен имот с идентификатор 65468.109.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, девет, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, площ: 878 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000142, съседи: 65468.109.1, 65468.109.2, 65468.109.3, 65468.109.4, 65468.109.5, 65468.109.6, 65468.109.7, 65468.112.16, 65468.112.13.
3. Поземлен имот с идентификатор 65468.114.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, четири, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, площ: 2061 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000196, съседи: 65468.114.7, 65468.112.12, 65468.113.38, 65468.114.10, 65468.114.11, 65468.114.12, 65468.114.9, 65468.115.13, 65468.114.4, 65468.114.5, 65468.114.2, 65468.112.16.
4. Поземлен имот с идентификатор 65468.112.12 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, площ: 4860 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000144, съседи: 65468.113.5, 65468.113.6, 65468.113.38, 65468.113.22, 65468.113.37, 65468.113.39, 65468.113.24, 65468.113.32, 65468.113.31, 65468.113.30, 65468.114.12, 65468.113.29, 65468.114.11, 65468.113.28, 65468.114.10, 65468.114.8, 65468.114.13, 65468.114.7, 65468.114.6, 65468.114.3, 65468.114.2, 65468.112.3, 65468.112.16, 65468.113.1, 65468.113.2, 65468.113.3, 65468.113.4.
5. Поземлен имот с идентификатор 65468.113.38 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, площ: 4902 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000195, съседи: 65468.113.19, 65468.113.20, 65468.113.21, 65468.113.33, 00571.1.12, 65468.113.35, 65468.113.36, 65468.113.37, 65468.113.34, 65468.113.27, 65468.113.39, 65468.113.32, 65468.114.12, 65468.114.13, 65468.112.12, 65468.112.16, 65468.113.8, 65468.113.7, 65468.113.9, 65468.113.10, 65468.113.11, 65468.113.12, 65468.113.13, 65468.113.14, 65468.113.15, 65468.113.16, 65468.113.17, 65468.113.18.
6. Поземлен имот с идентификатор 65468.113.39 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, площ: 935 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000197, съседи: 65468.113.38, 65468.113.37, 65468.113.36, 65468.113.34, 65468.113.27, 65468.113.26, 65468.113.25, 65468.113.24, 65468.112.12.
7. Поземлен имот с идентификатор 65468.57.26 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, седем, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, площ: 642 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000442, съседи: 65468.57.5, 65468.57.7, 65468.57.25, 65468.57.6, 65468.56.4, 65468.57.4.
Определя срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.
Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички необходими действия по промяна начина на трайно ползване на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

31

6

2

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:29:37