Р Е Ш Е Н И Е №114 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Ляхово и с. Хаджиево, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№114
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Ляхово и с. Хаджиево, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, с. Ляхово и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 55155.504.1003 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка едно, нула, нула, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.12.2019 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Йордан Ненов» № 13, с площ 257 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.504.326, номер по предходен план: 5103, квартал: 394 съседи: 55155.504.1005, 55155.504.325, 55155.504.9541, ведно със сгради: сграда с идентификатор 55155.504.1003.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка едно, нула, нула, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Йордан Ненов» № 13, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.1003, застроена площ 101 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: 55155.504.326.1, номер по предходен план: няма и сграда с идентификатор 55155.504.1003.2 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка едно, нула, нула, три, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Йордан Ненов» № 13, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.1003, застроена площ 12 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: 55155.504.326.2, номер по предходен план: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 5578/18.11.2019 г., с начална тръжна цена 42 425 лева (в т.ч. земя - 26 179 лева и сгради – 16 271 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 20 979,70 лева).
2. Поземлен имот с идентификатор 44879.501.346 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, три, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-203/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: с. Ляхово, с площ 1246 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 55, парцел VI, съседи: 44879.501.271, 44879.501.304, 44879.501.347, 44879.116.20, 44879.116.23, 44879.116.22, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6012/14.05.2021 г., с начална тръжна цена 9 072 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 125,00 лева).
3. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.78 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, седем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. «Двадесета» № 10, с площ 582 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 78, квартал: 7, парцел I, съседи: 77061.501.529, 77061.501.635, 77061.501.79, 77061.501.85, 77061.501.86, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 77061.501.78.1: застроена площ 100 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 77061.501.78.2: застроена площ 26 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж, 3. Сграда 77061.501.78.3: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж, 4. Сграда 77061.501.78.4: застроена площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия, 5. Сграда 77061.501.78.5: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 5951/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 3 915 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 167,70 лева).
4. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.566 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, пет, шест, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 27.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. «Двадесет и трета», с площ 612 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8, парцелл IV, съседи: 77061.501.568, 77061.501.572, 77061.501.574, 77061.501.560, 77061.501.543, 77061.501.567, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 77061.501.566.1: застроена площ 63 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5953/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 271 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 227,90 лева).
5. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.626 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. «Двадесет и трета», с площ 584 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8, парцел VII, съседи: 77061.501.631, 77061.501.630, 77061.501.627, 77061.501.560, 77061.501.575, 77061.501.573, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5955/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 174 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 464,70 лева).
6. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.629 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, две, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. «Двадесет и втора», с площ 593 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8, парцел X, съседи: 77061.501.628, 77061.501.627, 77061.501.560, 77061.501.630, 77061.501.551, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5952/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 238 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 487,20 лева).
7. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.630 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, три, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. «Двадесет и втора», с площ 573 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8, парцел XI, съседи: 77061.501.629, 77061.501.628, 77061.501.627, 77061.501.626, 77061.501.631, 77061.501.551, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5957/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 095 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 437,10 лева).
8. Поземлен имот с идентификатор 77061.501.631 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, пет, нула, едно, точка, шест, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-281/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, п.к. 4441, ул. «Двадесет и втора», с площ 572 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 8, парцел XII, съседи: 77061.501.630, 77061.501.627, 77061.501.626, 77061.501.575, 77061.501.573, 77061.501.551, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5950/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 088 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 434,60 лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

29

6

2


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:05:59