Р Е Ш Е Н И Е №113 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Писмо с вх. № 44-3612/23.11.2020 г. от Хари Харалампиев – председател на Общински съвет – Пазарджик, с предложение за поставяне на паметник в чест на големия български художник Никола Манев.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№113
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Писмо с вх. № 44-3612/23.11.2020 г. от Хари Харалампиев – председател на Общински съвет – Пазарджик, с предложение за поставяне на паметник в чест на големия български художник Никола Манев.

Общинския съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за поставяне на паметник в чест на големия български художник Никола Манев.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 12:02:17