Р Е Ш Е Н И Е №111 от 27 май 2021 година ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фо

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№111
от 27 май 2021 година, взето с Протокол №7


ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ Пазарджик, Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с изискванията на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ Пазарджик, Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик”, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ Пазарджик, Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“.
2. Дава съгласие Кметът на Община Пазарджик да вземе всички необходими мерки и решения в границите на своите правомощия, относно подготовка и комплектоване на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
3. Да осигури устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта, в случай, че той получи финансиране, за период не по-малък от 5 години, считано от датата на извършване на окончателното плащане, бенефициентът е длъжен да:
• използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
• не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
• не прекратява/премества подпомогнатата дейност.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТА>>>

четвъртък 03 юни 2021 - 11:54:18