Р Е Ш Е Н И Е №95

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№95

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5

   

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот III-484, кв. 54 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик.

          Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
    Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Тодор Тодоров, ЕГН ….., с адрес: с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, върху урегулиран поземлен имот III – 484 (трети тире четиристотин осемдесет и четири), кв. 54 (петдесет и четири) по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, състоящ се целия от 1122 кв.м., при съседи на имота: североизток – улица с о.т.о.т. 17-22, югоизток – УПИ IV – 485, югозапад – УПИ XIII – 493, УПИ XV – 493, северозапад – УПИ XVI – 482, УПИ II – 483.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината.
Квотите са, както следва: 750/1122 (седемстотин и петдесет върху хиляда сто двадесет и две) идеални части от урегулиран поземлен имот III – 484, кв. 54 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5709/19.03.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 1810/26.03.2020 г., том 6, Акт № 175 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата част от имота е собственост на Тодор Тодоров, съгласно нотариален акт за доброволна делба на недвижим имот вписан в дв. вх. рег. под № 10065/20.12.2019 г., том 35, Акт № 176, нот. д. № 6206/2019 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху целия урегулиран поземлен имот III - 484, кв. 54 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, състоящ се общо от 1122 кв.м., се получава от Тодор Тодоров, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 4 500,00 лева (четири хиляди и петстотин лева).    

    2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.




 

Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 32 0 5

            ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ







ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 00:30:00