П Р О Т О К О Л №6 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 20 май 2021 г. от 11.00 часа

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л №6

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 20 май 2021 г. от 11.00 часа,
в Пленарна зала, на бул. „България” №2


Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.
II. От ПП ГЕРБ: Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Стоян Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Йордана Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Мари Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
VІІ. От МК „АЛТЕРНАТИВА ЗА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

Отсъстваха общинските съветници Иван Панайотов, Найден Шопов, Евтим Янев, Валентина Кайтазова, Благо Солов, Борис Манев, Арлин Антонов, Илия Джамбазов.

Председателят откри тържествената сесия на Общинския съвет.
Химн на Пазарджик.

Предложения по дневния ред нямаше. С 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Приветствия по случай 21 май – Празник на Пазарджик.

2. Удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия.


По първа точка: Приветствия отправиха г-н Тодор Попов – Кмет на Общината, г-н Иван Васев – областен управител, председателите на представителни групи в Общинския съвет.

По втора точка: Удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”, докладва г-н Хари Харалампиев – председател на Временната комисия. Предложението е разгледано от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка /Решение №107/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Пристъпи се към награждаване на удостоените с почетен знак и грамота.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.


Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ


Съставил протокола:
Дона Терзийска

Оригинал на документа

петък 28 май 2021 - 08:37:27