Р Е Ш Е Н И Е №107 от 20 май 2021 година, взето с Протокол №6, ОТНОСНО: Удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”.

Р Е Ш Е Н И Е
№107
от 20 май 2021 година, взето с Протокол №6


ОТНОСНО: Удостояване с „Почетен знак на Община Пазарджик” и „Грамота на Община Пазарджик”.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на председателя на ОбС и председател на временната комисия, избрана с решение №73/29.04.2020 г., Хари Харалампиев, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 2 и чл. 65, ал. 1 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Удостоява с „Почетен знак на Община Пазарджик” инж. Емил Йончев;
2. Удостоява с „Почетен знак на Община Пазарджик” Таня Димитрова;
3. Удостоява с „Почетен знак на Община Пазарджик” Волейболен клуб „Хебър”;
4. Удостоява с „Почетен знак на Община Пазарджик” Никола Иванов;
5. Удостоява с „Грамота на Община Пазарджик” Тодор Каракашев;
6. Удостоява с „Грамота на Община Пазарджик” Константин Анастасов;
7. Удостоява с „Грамота на Община Пазарджик” д-р Мария Пишмишева;
8. Удостоява с „Грамота на Община Пазарджик” Иван Вакарелски;
9. Удостоява с „Грамота на Община Пазарджик” Георги Спасов.Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

петък 28 май 2021 - 08:32:43