П Р О Т О К О Л №5 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 5 май 2021 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №5

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 5 май 2021 г. от 12.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

  1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
  2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

 

Отсъстваха общинските съветници Илиян Вулянов, Стоян Траянов, Благо Солов, Лазар Попов, Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

 

Председателят откри извънредната сесия на Общинския съвет. Г-н Харалампиев изтъкна причините, наложили свикването и провеждането на извънредна сесия.

 

         Предложения по дневния ред нямаше. С 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

  1. Вземане на решение за управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

 

По първа точка: Вземане на решение за управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев” – Пазарджик” ЕООД, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Пояснение по мотивите за направеното предложение направи г-н Тодор Попов. Въпроси и предложения нямаше.

 

Решението по първа точка /Решение №106/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

  

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа

сряда 12 май 2021 - 11:28:16