П Р О Т О К О Л №4 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 април 2021 година

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

П Р О Т О К О Л  №4

 от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 28 април 2021 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

 1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Стоян Траянов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

 1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
 2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

 

Отсъстваха общинските съветници Илиян Вулянов, Валентина Кайтазова, Атанас Шопов.

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

         Предложения по дневния ред нямаше. С 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Частично освобождаване от такса битови отпадъци на задължени лица, собственици на нежилищни имоти на територията на община Пазарджик.

Докладват г-н Благо Солов и г-н Евтим Янев – общински съветници.

 

 1. Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик в съответствие със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

 1. Разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.

 

 1. Таксиметров превоз на пътници на територията на община Пазарджик.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.

 

 1. Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+” за възрастни хора и лица с увреждания.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД.

 

 1. Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имоти по КККР на с. Ивайло и приемане на решение за продажбата им по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

 1. Предсрочно прекратяване на договор за концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ №000001 по КВС на с. Тополи дол.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.11.15 в местността Панагюрско шосе в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местността Мараша в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.13.192 в местност Чукур Савак в землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 23457.5.681, в местността Татар Екин по КККР на землището на с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.79.16 в местността Звъневица в землището на с. Говедаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация за квартали 170, 171 и 172, по плана на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР, за улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, УПИ III-41, УПИ IV-41, УПИ V-41 и УПИ XVI-37 кв. 65, по плана на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на с. Мирянци до ПИ с идентификатори 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Баждар дъмга по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ стълб в ПИ с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището на с. Сбор до границата на урбанизираната территория.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.24.479, м. Пътеката по КККР на землището на с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока по КК на землище с. Братаница и издаване на разрешение за промяна на предназначението на части от имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. ПУП-ПР в обхват УПИ-та в кв. 15 и улица с о.т. 81-80-49 по плана на с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. ПУП-ПР в обхват УПИ V-470 в кв. 17 и улица-тупик между кв. 17 и кв. 78 по плана на с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Допълване на Решение №150 от 30.07.2020 г., взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на нов присъединителен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, местност Кичук Чал, землище с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Огняново и Синитово.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 156-159 и ПИ с идентификатор 32010.501.1071 по КККР на с. Ивайло.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.13.59 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Даване съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56561.180.6 по КККР на с. Пищигово от земеделска в горска територия.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Даване съгласие за газифициране на общински имот – предмет на договор за наем №1039/27.09.2016 г., функциониращ като детска млечна кухня, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №9.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре и Хаджиево, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, за търговия и за офис на медия.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Обобщен доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г.

 

 1. Питания.

 

 

По първа точка: Частично освобождаване от такса битови отпадъци на задължени лица, собственици на нежилищни имоти на територията на община Пазарджик, докладва г-н Благо Солов – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по първа точка /Решение №75/, с което не се прие направеното предложение, се взе с 16 гласа – за, против – 1, въздържали се – 21.

 

По втора точка: Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик в съответствие със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №76/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Разходване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината.  Пояснение направи г-н Тодор Попов. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев. Предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №77/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

 

По четвърта точка: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Пазарджик, докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №78/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Даване на съгласие Община Пазарджик да подаде проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+” за възрастни хора и лица с увреждания, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №79/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на общински имоти по КККР на с. Ивайло и приемане на решение за продажбата им по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. За членове на комисията по провеждане на търга бяха предложени г-н Румен Димитров, г-н Чавдар Чавдаров и г-н Иван Панайотов. Г-жа Лиляна Мърхова предложи в комисията да участват не двама, а трима общински съветника. Предложението не се прие – гласували за – 17, против – 0, въздържали се – 16. За Румен Димитров гласуваха 30, против – 0, въздържали се – 0. За Чавдар Чавдаров гласуваха 20, против – 0, въздържали се – 7. За Иван Панайотов гласуваха 29, против – 0, въздържали се – 0.  За членове на комисията бяха избрани Румен Димитров и Иван Панайотов.

Решението по шеста точка /Решение №80/ се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Предсрочно прекратяване на договор за концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ №000001 по КВС на с. Тополи дол. докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №81/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор  55155.11.15 в местността Панагюрско шосе в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №82/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местността Мараша в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №83/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.13.192 в местност Чукур Савак в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №84/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 23457.5.681, в местността Татар Екин по КККР на землището на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №85/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.79.16 в местността Звъневица в землището на с. Говедаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №86/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на план за регулация за квартали 170, 171 и 172, по плана на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №87/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР, за улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, УПИ III-41, УПИ IV-41, УПИ V-41 и УПИ XVI-37 кв. 65, по плана на с. Братаница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №88/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на с. Мирянци до ПИ с идентификатори 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Баждар дъмга по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №89/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ стълб в ПИ с идентификатор 65468.131.23 по КККР на землището на  с. Сбор до границата на урбанизираната территория, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №90/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.24.479, м. Пътеката по КККР на землището на с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №91/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока по КК на землище с. Братаница и издаване на разрешение за промяна на предназначението на части от имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №92/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По деветнадесета точка: ПУП-ПР в обхват УПИ-та в кв. 15 и улица с о.т. 81-80-49 по плана на с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №93/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

 

По двадесета точка: ПУП-ПР в обхват УПИ V-470 в кв. 17 и улица-тупик между кв. 17 и кв. 78 по плана на с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №94/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

 

По двадесет и първа точка: Допълване на Решение №150 от 30.07.2020 г., взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №95/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и втора точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на нов присъединителен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, местност Кичук Чал, землище с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №96/  се прие с 24 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.

 

По двадесет и трета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Огняново и Синитово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов. Изказване направи г-н Евгени Абаджиев. Г-н Благо Солов обяви, че е в конфликт на интереси и няма да участва в дискусиите и гласуването.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №97/ се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №98/  се прие с 27 гласа – за, против – 7, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и пета точка: Промяна на граници на общински поземлени имоти, представляващи улица с о.т. 156-159 и ПИ с идентификатор 32010.501.1071 по КККР на с. Ивайло, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №99/  се прие с 30 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка: Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов и г-н Чавдар Чавдаров. Изказване направи г-н Евтим Янев. Г-н Мари Кемчев предложи прекратяване на дебатите. Прие се – гласували за – 26, против – 3, въздържали се – 2.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №100/  се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

         Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По двадесет и седма точка: Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.13.59 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №101/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Даване съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56561.180.6 по КККР на с. Пищигово от земеделска в горска територия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №102/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и девета точка: Даване съгласие за газифициране на общински имот – предмет на договор за наем №1039/27.09.2016 г., функциониращ като детска млечна кухня, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №9, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №103/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №104/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и първа точка: Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре и Хаджиево, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, за търговия и за офис на медия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-жа Велина Петкова. Предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №105/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

Тридесет и втора точка беше за сведение.

 

По тридесет и трета точка питания нямаше.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

сряда 05 май 2021 - 15:28:41