Р Е Ш Е Н И Е №105 ОТНОСНО: Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре и Хаджиево, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, за търговия и за офис

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

105

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре и Хаджиево, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, за търговия и за офис на медия.        

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното и социалното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

  1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 90,35 кв. м. /деветдесет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/, а именно:

- три помещения: лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и  ½ ид. ч. от коридор, с площ 46,60 кв.м., находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда с избен етаж, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 49 по плана на с. Паталеница, община Пазарджик, актувана с Акт за публична общинска собственост № 8/23.05.2000 г., при съседи на помещенията: изток – стълбищна клетка, юг – улица, запад – вход за библиотеката, север – аптека;

- две помещения: детска и женска консултация, ½ ид. ч. от чакалня, ½ ид. от коридор и ½ ид. ч. от санитарен възел, с площ 43.75 кв.м., находящи се на втория етаж в масивна двуетажна сграда с избен етаж, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 49 по плана на с. Паталеница, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/23.05.2000 г., при съседи на помещенията: север – стоматологичен кабинет, изток – УПИ ІІІ-533, юг – улица, запад – библиотека.

С предназначение на описаните по-горе помещения – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 109,00 лв. /сто и девет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

  1. 2. Имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда, построена през 1962 г., с площ 100.00 кв.м. /сто квадратни метра/, състояща се от две помещения, построена в УПИ ІХ – кметство, в кв. 26 по плана на с. Говедаре, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 23/10.04.2003 г., вписан в дв. вх. рег. № 1626/22.04.2003 г., акт № 110, том ІІІ при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  2. 3. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 46 кв.м. /дванадесет цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра/, находящо се на третия етаж в триетажна полумасивна сграда, построена в УПИ ІХ – кметство, поща, здравна служба в кв. 37 по плана на с. Хаджиево, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 22/17.01.2001 г., с предназначение – за офис на медия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотите, описани в т. І,  да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 15:24:40