Р Е Ш Е Н И Е №104 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

104

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик.

 Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и  ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Тошо Тодоров, ЕГН …., с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, нула, седем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Места“ № 24, площ: 373 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 3961, квартал: 300, при съседи: 55155.502.2083, 55155.502.2070, 55155.502.1079, 55155.502.1076, 55155.502.2067, 55155.502.2074, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.502.1077.1: застроена площ 46 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 55155.502.1077.2: застроена площ 45 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Забележка: През имота преминават водопроводни тръби за питейна вода с диаметър до 500 мм.

Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 113/373 идеални части от поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5988/01.04.2021 г., а останалата част от поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, е собственост на Тошо Тодоров по нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан във вх. рег. под № 3071/25.05.2006 г., акт № 119, том VIII, н. д. № 2050/2006 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 1009/18.02.2019 г., акт № 28, том 4, н. д. № 505/2019 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 10274/27.12.2019 г., акт № 110, том 36, н. д. № 6387/2019 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 3964/09.07.2020 г., акт № 31, том 14, н. д. № 2252/2020 г. в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.

Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1077 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик се получава от Тошо Тодоров, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 8 588,00 лева (осем хиляди петстотин осемдесет и осем лева).      

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

28

0

3

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 15:22:01