Р Е Ш Е Н И Е №103 ОТНОСНО: Даване на съгласие за газификациране на общински имот – предмет на договор за наем № 1039/27.09.2016 г., функциониращ като детска млечна кухня, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 9, ет. 1.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

103

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Даване на съгласие за газификациране на общински имот – предмет на договор за наем № 1039/27.09.2016 г., функциониращ като детска млечна кухня, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум”  № 9, ет. 1.

 Предложението на Кмета на Общината е целесъобразно и мотивирано. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, и на основание чл. 99, т. 2 от АПК и чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласието си наемателят ЕТ “АРОС-ПЕНКА МАНЧЕВА”, ЕИК 822116677, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. “Братя Евлоги и Христо Георгиеви” № 1, да сключи договор със специализирана фирма за газификация на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.655.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хан Крум” №9, ет. 1, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.655, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, с площ 153,31 кв. м. /сто петдесет и три цяло и тридесет и една стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:55155.501.655.1.20, 55155.501.655.1.16, под обекта: няма, над обекта: 55155.501.655.1.4, 55155.501.655.1.2, 55155.501.655.1.3, стар идентификатор 55155.501.655.1.18, актуван с Акт за публична общинска собственост № 211/06.07.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 3420/07.07.2011 г., том ХІІІ, № 63 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение: за производство на детска млечна храна, предмет на Договор за наем № 1039/27.09.2016 г., като всички разходи по проектиране, изпълнение и узаконяване на обекта са за сметка на наемателя.
  2. След изтичане на договора или при прекратяването му направеното подобрение в общинския имот остава в собственост на Община Пазарджик, като Общината не дължи обезщетение за него.
  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да сключи Анекс към Договор за наем № 1039/27.09.2016 г., с който срокът на същия да бъде до 30.09.2031 г.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 15:18:04