Р Е Ш Е Н И Е №98 ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

98

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите. 

Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1364.1.20 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, три, шест, четири, точка, едно, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 16.03.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “ВАСИЛ АПРИЛОВ”, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.503.1364.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1364, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 44,86 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра и осемдесет и шест квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 22 с площ 3,21 кв.м. (три квадратни метра и двадесет и един квадратни сантиметра) и 1,0137% (4,80 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5974/01.04.2021 г., на стойност 12 094,44 лева (дванадесет хиляди деветдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки) на наемателя Елена Павлова по повод заявление вх. № 44-990/19.03.2021 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.495.1.31 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, четири, девет, пет, точка, едно, точка, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със заповед РД-18-6115-12.06.2019 год. на Началника на СГКК-Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Ген. Гурко, който се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 55155.503.495.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.495, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 39,87 кв.м. (тридесет и девет квадратни метра и осемдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 23 с площ 5,25 кв.м. (пет квадратни метра и двадесет и пет квадратни сантиметра) и 2,21% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5989/12.04.2021 г., на стойност 21 741,24 лева (двадесет и една хиляди седемстотин четиридесет и един лева и двадесет и четири стотинки) на наемателя Джинка Анова по повод заявление вх. № 44-1003/22.03.2021 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1298.1.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, две, девет, осем, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 22.04.2019 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Спартак, който се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 55155.502.1298.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1298, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 68,97 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра и деветдесет и седем квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 11 с площ 4,74 кв.м. (четири квадратни метра и седемдесет и четири квадратни сантиметра) и 5,287% (6,91кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5411/03.04.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 2310 на 05.04.2019 г., том 8, Акт №89 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 14 068,80 лева (четиринадесет хиляди шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки) на наемателя Александър Рангелов по повод заявление вх. № 44-1145/01.04.2021 г.

 ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти) не се начислява ДДС.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

27

7

3

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 15:01:57