Р Е Ш Е Н И Е №97 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Братаница, с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

97

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Братаница, с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик.

 Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, с. Братаница, с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.855 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, осем, пет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 18-12456-18.12.2020 г. на началника на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Искра», с площ 742 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, предишен идентификатор: 55155.508.8, номер по предходен план: 55155.508.8, квартал: 2, парцел XII-8, за обществено обслужване, съседи: 55155.508.484, 55155.508.527, 55155.508.8, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5912/09.02.2021 г., с начална тръжна цена 74 379 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 8 384,60 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 55155.504.320 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, четири, точка, три, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.08.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Виделина» 9, с площ 157 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 394, съседи: 55155.504.321, 55155.503.9598, 55155.504.319, 55155.504.9544, 55155.504.322, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.504.320.1: застроена площ 74 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия, актуван с акт за частна общинска собственост № 5802/29.07.2020 г., с начална тръжна цена 25 748 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 442,10 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 06149.502.301 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, три, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «42-ра», с площ 515 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 69, парцел XII, съседи: 06149.502.714, 06149.502.741, 06149.502.302, 06149.502.300, 06149.502.299, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 06149.502.301.1: застроена площ 60 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, 2. Сграда 06149.502.301.2: застроена площ 30 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, 3. Сграда 06149.502.301.3: застроена площ 26 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж, 4. Сграда 06149.502.301.4: застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 5925/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 3 773 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 851,30 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 06149.502.353 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, две, точка, три, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «34-та», с площ 915 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 76, парцел XV, съседи: 06149.502.788, 06149.502.347, 06149.502.344, 06149.502.343, 06149.502.351, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 06149.502.353.1: застроена площ 46 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 06149.502.353.2: застроена площ 61 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 06149.502.353.3: застроена площ 65 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5920/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 6 260 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 289,20 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.169 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, п.к. 4417, ул. «Цар Симеон» 59, с площ 639 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6010169, квартал: 1, парцел V, съседи: 53335.700.745, 53335.501.170, 53335.501.877, 53335.501.168, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5923/24.02.2021 г., с начална тръжна цена 4 513 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 871,30 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.698 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, шест, девет, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 826 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 20, парцел XI-общ., съседи: 66559.501.708, 66559.501.882, 66559.501.697, 66559.501.696, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5948/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 5 895 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 711,60 лева).
  7. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.800 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 613 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел XIII, съседи: 66559.501.792, 66559.501.775, 66559.501.799, 66559.501.795, 66559.501.794, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5947/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 3 787 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 754,50 лева).

      ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

28

5

3

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:59:06