Р Е Ш Е Н И Е №95 ОТНОСНО: Допълване на Решение №150 от 30.07.2020 г., взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

95

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: Допълване на Решение №150 от 30.07.2020 г., взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик.

 Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно, тъй като следва да се допълни решение на Общински съвет – Пазарджик.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 99, т. 2 от АПК и чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение №150 от 30.07.2020 г., взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти – ПИ 000020 – изоставена орна земя, ПИ 000019 – отводнителен канал и ПИ 011025 – полски път с оглед осъществяване връзката на имот №011067, местност Гелемена в землището на с. Добровница с Автомагистрала „Тракия”, с което се потвърждава Решение №232 от 27.11.2014 г., взето с Протокол №12 на Общински съвет – Пазарджик, с т. 2: Не възразява заустването на повърхностните води от обект: „Крайпътен комплекс” в ПИ 011067, местност Гелемена, в землището на с. Добровница да се осъществи в ПИ 000019 – отводнителен канал.

Точка 2 става точка 3, като не се променя съдържанието.

В останалата част Решение №150 от 30.07.2020 г., взето с Протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик не се изменя.

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

31

0

1

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:53:54