Р Е Ш Е Н И Е №94 ОТНОСНО: ПУП-ПР в обхват УПИ V-470 в кв.17 и улица-тупик между кв. 17 и кв. 78 по плана на село Дебръщица.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

94

от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

  

ОТНОСНО: ПУП-ПР в обхват УПИ V-470 в кв.17 и улица-тупик между кв. 17 и кв. 78 по плана на село Дебръщица.

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР в обхват УПИ V-470 в кв. 17 и улица-тупик между кв. 17 и кв. 78 по плана на село Дебръщица.
  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ в обхват УПИ V-470 в кв. 17 и улица-тупик между кв. 17 и кв. 78 по плана на село Дебръщица.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

28

0

4

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:50:56