Р Е Ш Е Н И Е №88 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР за улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, УПИ III-41, УПИ IV-41, УПИ V-41 и УПИ XVI-37 в кв. 65 по плана на с. Братаница.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№88
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР за улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, УПИ III-41, УПИ IV-41, УПИ V-41 и УПИ XVI-37 в кв. 65 по плана на с. Братаница.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП – Изменение на ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от ЗУТ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА заданието за изработване на ПУП - Изменение на ПР за улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, УПИ III-41, УПИ IV-41, УПИ V-41 и УПИ XVI-37 в кв. 65 по плана на с. Братаница.
РАЗРЕШАВА изработване на ПУП - Изменение на ПР за улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, УПИ III-41, УПИ IV-41, УПИ V-41 и УПИ XVI-37 в кв. 65, по плана на с. Братаница и провеждане на процедури по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и ЗКИР, с оглед заличаване на нереализираната улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, представляваща част от ПИ 06149.501.683 по КККР на селото; промяна в улично-регулационните линии на прилежащите към нея УПИ; обособяване на нов УПИ III - 135,122,279, чрез обединяване на УПИ III-41, УПИ IV-41, УПИ V-41 и присъединяване на част от гореописаната нереализирана улица, както и промяна на улично-регулационните линии на новия УПИ III-135,122,279 и на УПИ XVI-37 към улица с о.т. о.т. 148-147, по имотните им граници, съгласно внесеното предложение за ПУП – Изменение на ПР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

30

0

2

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:28:29