Р Е Ш Е Н И Е №87 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на план за регулация за квартали 170, 171 и 172, по плана на с. Мало Конаре

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№87
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на план за регулация за квартали 170, 171 и 172, по плана на с. Мало Конаре.

Предложението е законосъобразно и основателно. За селото е одобрена и влязла в сила кадастрална карта и има разминаване между имотните и регулационни граници в трите квартала. Поради това Общински съвет –Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ

Р Е Ш И:

Разрешава изработването на ПУП-Изменение на план за регулация за квартали 170, 171 и 172 по плана на с. Мало Конаре, с оглед промяна в конфигурацията, броя и номерата на десет общински УПИ, в кв.172 (от УПИ I-СНС до УПИ IХ-СНС включително), като се проектират седем нови УПИ, с отреждания за съответните имоти от кадастралната карта; промяна на улично-регулационните линии на трите улици, между квартали 172, 171, 170 и 169, съответно улица с о.т. о.т.388-505, улица с о.т. о.т. 87-506 и улица с о.т.о.т.384-507, при запазване на ширината им от 8,00 метра, както и промяна на улично-регулационните линии на трите квартала, към улица с о.т. о.т. 384-520, съгласно предложението за изменение на план за регулация.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

28

0

1


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:25:32