Р Е Ш Е Н И Е №86 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15271.79.16, местност Звъневица в землището на с. Говедаре

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№86
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15271.79.16, местност Звъневица в землището на с. Говедаре.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 109 ал. 1, т. 1 и чл. 108, ал. 2 , чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 , чл. 21, ал. 2, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 15271.79.16, местност Звъневица в землището на с. Говедаре.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 15271.79.16, местност Звъневица в землището на с. Говедаре.

3. Изразява предварително съгласие за транспортен достъп за обслужване на урегулиран поземлен имот 15271.79.16, местност Звъневица, землище на с. Говедаре от ПИ с идентификатор 15271.92.185 /общински път IV клас/, след което трасето се установява в част от ПИ с идентификатор 15271.202.7 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и след около 27 м преминава през ПИ с идентификатор 15271.79.410 – НТП напоителен канал чрез премостване, съгласно план- схема.

4. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 15271.202.7 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 15271.79.16 /за обособяване на УПИ III-16, за търговия и услуги/, м. Звъневица по КККР на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.


Срокът за представяне на плана в Общината е една година.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

29

0

1


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:22:22