Р Е Ш Е Н И Е №85 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.5.681 /проектен ПИ 23457.5.1015/ в местност Татар Екин в землището на с. Драгор.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№85
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.5.681 /проектен ПИ 23457.5.1015/ в местност Татар Екин в землището на с. Драгор.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.5.681 /проектен ПИ 23457.5.1015/ в местност Татар Екин в землището на с. Драгор.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.5.681 /проектен ПИ 23457.5.1015/ в местност Татар Екин в землището на с. Драгор.

Срокът за представяне на плана в Общината е една година.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:19:36