Р Е Ш Е Н И Е №83 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.113, ПИ 55155.25.117, ПИ 55155.25.116, ПИ 55155.25.136, ПИ 55155.25.114, ПИ 55155.25.72 и ПИ 55155.25.71 в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№83
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.113, ПИ 55155.25.117, ПИ 55155.25.116, ПИ 55155.25.136, ПИ 55155.25.114, ПИ 55155.25.72 и ПИ 55155.25.71 в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал.1, т.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания:


Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.113, ПИ 55155.25.117, ПИ 55155.25.116, ПИ 55155.25.136, ПИ 55155.25.114, ПИ 55155.25.72 и ПИ 55155.25.71 в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик.
2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.113, ПИ 55155.25.117, ПИ 55155.25.116, ПИ 55155.25.136, ПИ 55155.25.114, ПИ 55155.25.72 и ПИ 55155.25.71 в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик.
Срокът за представяне на плана в Общината е една година.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 14:07:47