Р Е Ш Е Н И Е №80 ОТНОСНО: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№80
от 28 април 2021 година, взето с Протокол №4


ОТНОСНО: Приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум, приватизационната оценка на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и складов комплекс, а именно: поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, ведно със: сграда с идентификатор 32010.501.1292.1; поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291; поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, вписани в Агенция по вписванията –Пазарджик; както и приемане на решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на описаните имоти, определяне условия на търга, утвърждаване на тръжната документация и определяне на Комисия за организиране и провеждане на търга.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., и Решение № 212 от 29 октомври 2020 година, взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик

Р Е Ш И:1. Приема приложените към предложението на Кмета на Община Пазарджик: анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и складов комплекс, а именно:
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 8 540 кв.м. (осем хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел V – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938423-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5835/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6716 от 19.10.2020 г., акт № 16, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо сградата е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292, застроена площ 1 179 кв.м. (хиляда сто седемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, скица № 15-938429-12.10.2020г.;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ 2 250 кв.м. (две хиляди двеста и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 501.696, квартал: 36, парцел IV – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938421-12.10.2020 г., актувани с акт за частна общинска собственост № 5834/13.10.2020 г., вписан дв.вх. рег. № 6746 от 19.10.2020 г., акт № 37, том 24 в Агенция по вписванията –Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 4 148 кв.м. (четири хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел І – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938426-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5833/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6717 от 19.10.2020 г., акт № 17, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик.
2. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с явно наддаване описаните в т.1 общински нежилищни имоти.
2.1. Обект на търга – общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и складов комплекс, а именно:
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 8 540 кв.м. (осем хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел V – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938423-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5835/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6716 от 19.10.2020 г., акт № 16, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо сградата е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292, застроена площ 1 179 кв.м. (хиляда сто седемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, скица № 15-938429-12.10.2020г.;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ 2 250 кв.м. (две хиляди двеста и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 501.696, квартал: 36, парцел IV – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938421-12.10.2020 г., актувани с акт за частна общинска собственост № 5834/13.10.2020 г., вписан дв.вх. рег. № 6746 от 19.10.2020 г., акт № 37, том 24 в Агенция по вписванията –Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 4 148 кв.м. (четири хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел І – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938426-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5833/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6717 от 19.10.2020 г., акт № 17, том 24 при Агенция по вписванията –Пазарджик.
2.2. Начална тръжна цена: 651 350 лева (шестстотин петдесет и една хиляди триста и петдесет лева) без ДДС.
2.3. Стъпка на наддаване: 6 513,50 лева (шест хиляди петстотин и тринадесет лева и петдесет стотинки), представляваща 1 на сто от началната тръжна цена.
2.4. Размер на депозита и краен срок на внасянето му: Размерът на депозита е 586 215 лева (петстотин осемдесет и шест хиляди двеста и петнадесет лева), която сума, следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 32-рия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
2.5. Място на закупуване на тръжната документация и цената й: Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация - Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2. Цената на тръжната документация е 500 лева (петстотин лева).
2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация: до 17.00 часа на 15-тия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
2.7. Срокът за подаване на предложения за участие в търга: до 17.00 часа на 32-рия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, на ХІІІ-тия етаж.
2.8. Срокът за оглед на недвижимите имоти, обект на тази приватизация: до 17.00 часа на 32-рия ден, включително от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
2.9. Място, ден и начален час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на общинска администрация - Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България“ №2, с начален час 11.00 часа, на 35-тия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”. Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден.
2.10. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга: няма.
2.11. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, с изключение на:
- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;
- физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;
- лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.
2.12. Собствеността върху обекта предмет на приватизацията се прехвърля след заплащане на достигнатата на търга цена и подписване на приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжната документация – Приложение №1.
4. Определя Комисия за организирането и провеждането на търга в състав от 7 (седем) члена, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
ЧЛЕНОВЕ:1. Анна Николова – юрисконсулт в дирекция ПО
2. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
3. Надежда Дончева – гл. експерт в дирекция БОС
4. Иванка Вълкова – гл. експерт в дирекция БОС
5. Румен Димитров – общински съветник
6. Иван Панайотов – общински съветник

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Пламенка Виячева – началник отдел в дирекция ПО
2. Даниела Щерева – н-к отдел „Финансово-стопански”.

Определя възнаграждение за всеки член на комисията по 200 лева.

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

29

7

1

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

Оригинал на документа


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 май 2021 - 13:55:52