Р Е Ш Е Н И Е №49 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№49
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по КККР на с. Юнаците, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно. Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „пасище” в начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя” на поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 (осем шест нула седем четири точка седем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Юнаците, местност СИПЕЯ, площ: 69518 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 10, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 007001, съседи: 86074.6.29, 86074.5.26, 86074.7.2, 86074.6.19, 86074.7.3, актуван с акт за публична общинска собственост № 1171/06.11.2018 г.
Определя срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.
Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши всички необходими действия по промяна начина на трайно ползване на имота.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

25

2

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:40:24