Р Е Ш Е Н И Е №47 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№47
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Изменение на Решение № 30/26.01.2016 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик и даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за безвъзмездно учредяване право на строеж на Висшия съдебен съвет.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Със сключването на анекс към договор за учредяване безвъзмездно право на строеж ще се изпълнят исканията на приобретателя и ще се реши нормалното функциониране на Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.56, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Изменя т. 1 от Решение № 30/26.01.2016 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик, като изречение второ придобива следната редакция: Съгласно ПУП – Изменение на ПЗ и РУП, одобрен със заповед №126 от 21.12.2020 г., влязла в законна сила на 28.01.2021 г., на Кмета на Община Пазарджик, имотът съставлява УПИ ІХ – административни услуги в кв. 189 по плана на гр. Пазарджик, устройствената зона Смесена многофункционална зона (Смф), показател за плътност на застрояване – 90%, показател за процент озеленяване – 20%, показател за интензивност на застрояване – 5.00, начин на застрояване - сключено и височина за УПИ ІХ от 4,50 м. до 21,00 м, със следните параметри: подземен/и/ етаж с площ 600 кв..м. (подземните етажи не се включват в РЗП), партерен етаж с площ 505 кв.м. застроена площ, 4, 5 и 7 етажа, при коти стреха (корниз) съответно до 12,00м., 15.00м и 21,00м. – обща разгъната застроена площ (РЗП) до 3 000 кв.м., актуван с АЧОС № 3283/13.01.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 290/22.01.2014 г., том 1, акт № 183 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.
В останалата си част решението остава непроменено.

2. Дава съгласие да бъде изменен договор за безвъзмездно право на строеж по реда на чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост, вписан в дв. вх. рег. под № 10535/03.11.2016 г., том 34, акт № 70 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, чрез сключване на анекс с Висшия съдебен съвет, както следва:
В т. 1, изречение второ придобива следната редакция: Съгласно ПУП – Изменение на ПЗ и РУП, одобрен със заповед №126 от 21.12.2020 г., влязла в законна сила на 28.01.2021 г., на Кмета на Община Пазарджик, имотът съставлява УПИ ІХ – административни услуги в кв. 189 по плана на гр. Пазарджик, устройствената зона Смесена многофункционална зона (Смф), показател за плътност на застрояване – 90%, показател за процент озеленяване – 20%, показател за интензивност на застрояване – 5.00, начин на застрояване – сключено и височина за УПИ ІХ от 4,50 м. до 21,00 м, със следните параметри: подземен/и/ етаж с площ 600 кв..м. (подземните етажи не се включват в РЗП), партерен етаж с площ 505 кв.м. застроена площ, 4, 5 и 7 етажа, при коти стреха (корниз) съответно до 12,00 м., 15.00 м и 21,00 м. – обща разгъната застроена площ (РЗП) до 3 000 кв.м., актуван с АЧОС № 3283/13.01.2014 г., вписан в дв. вх. рег. № 290/22.01.2014 г., том 1, акт № 183 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик.
В останалата си част договорът остава непроменен.

3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи анекс към договора за учредяване на безвъзмездното право на строеж.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:35:16