Р Е Ш Е Н И Е №43 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№43
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Говедаре, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Юнаците и с. Черногорово, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Алеко Константиново, с. Говедаре, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Юнаците и с. Черногорово, общ. Пазарджик, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.2414 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, две, четири, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.11.2020 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Първа», с площ 373 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 00254.501.906; 00254.501.810, номер по предходен план: квартал: 54, парцел XVI-общ., съседи: 00254.501.906, 00254.501.2413, 00254.501.811, 00254.501.492, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 00254.501.2414.1: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, 2. Сграда 00254.501.2414.2: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5853/29.10.2020 г., с начална тръжна цена 2 611 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 340,90 лева).
2. Поземлен имот с идентификатор 15271.501.225 (едно, пет, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, две, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-275/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, ул. «Осма», с площ 864 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 22, парцел VIII, съседи: 15271.501.627, 15271.501.226, 15271.501.649, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5876/11.12.2020 г., с начална тръжна цена 6 048 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 882,40 лева).
3. Поземлен имот с идентификатор 46749.503.1039 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, нула, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-277/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, п.к. 4450, ул. «Сто и шеста», с площ 397 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1039, квартал: 145, парцел XI, съседи: 46749.503.2006, 46749.503.1040, 46749.503.1046, 46749.503.1047, 46749.503.1048, 46749.503.1038, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 46749.503.1039.1: застроена площ 85 кв.м., брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, 2. Сграда 46749.503.1039.2: застроена площ 52 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 5865/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 2 779 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 427,10 лева).
4. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.809 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, нула, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.01.2021 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 531 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 73, парцел II, съседи: 66559.501.810, 66559.501.707, 66559.501.703, 66559.501.808, 66559.501.807, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5881/14.12.2020 г., с начална тръжна цена 3 717 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 386,00 лева).
5. Поземлен имот с идентификатор 66559.501.792 (шест, шест, пет, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, седем, девет, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-280/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Синитово, с площ 756 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 75, парцел XIV, съседи: 66559.501.791, 66559.501.775, 66559.501.800, 66559.501.794, 66559.501.793, 66559.501.790, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5870/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 5 292 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 397,10 лева).
6. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.35 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, п.к. 4478, ул. «Четиридесет и втора» № 3, с площ 349 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 35, квартал: 1, парцел VIII, съседи: 86074.501.24, 86074.501.36, 86074.501.37, 86074.501.38, 86074.501.753, 86074.501.34, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 86074.501.35.1: застроена площ 80 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, 2. Сграда 86074.501.35.2: застроена площ 64 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, актуван с акт за частна общинска собственост № 5863/25.11.2020 г., с начална тръжна цена 2 443 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 179,30 лева).
7. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.638 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, шест, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, с площ 828 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 52, парцел XI, съседи: 86074.501.641, 86074.501.639, 86074.501.805, 86074.501.637, 86074.501.642, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5860/16.11.2020 г., с начална тръжна цена 5 796 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 720,60 лева).
8. Поземлен имот с идентификатор 81089.111.988 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, едно, едно, едно, точка, девет, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-165/04.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, местност 134, с площ 446 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 81089.111.364, номер по предходен план: 001364, съседи: 81089.111.363, 81089.111.250, 81089.111.317, 81089.30.401, 81089.111.987, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5894/15.01.2021 г., с начална тръжна цена 1 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 75,40 лева).

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

26

3

1

 


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:23:04