Р Е Ш Е Н И Е №42 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№42
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Приемане на решение относно откриване на процедура за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, които се използва за стопански цели, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.506.924, номер по предходен план: 683, квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 55155.506.919, 55155.506.920, ведно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв.м., едноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, актуван с акт за частна общинска собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7142/02.11.2020 г., том 25, акт № 132 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
Предложението на Кмета на Общината е правилно и законосъобразно. Споделяйки мотивите на вносителя, изложени в предложението, след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от същия,

Р Е Ш И:

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за откриване на процедура за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, които се използва за стопански цели, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цанко Церковски“ № 1, площ: 1 246 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.506.924, номер по предходен план: 683, квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 55155.506.919, 55155.506.920, ведно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв.м., едноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв.м., едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, актуван с акт за частна общинска собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7142/02.11.2020 г., том 25, акт № 132 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
ІІ. ОВЛАСТЯВА Кмета на Общината да проведе процедурите по реда на чл. 2 от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, приета с ПМС № 121/29.06.2018 г., за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, както и да подпише съответните договори за възлагането на тези дейности.
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализите за правното състояние на обектите за приватизация.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

28

2

1

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:14:28